PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU, KTÓRE OTRZYMUJESZ KUPUJĄC IMPREZĘ INFOSKI.PL

 

Uczestnicy imprez Infoski.pl są ubezpieczeni w firmie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Chłodna 51, na podstawie Umowy Generalnej nr 105534. Uczestników obowiązują Ogólne warunki ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multitravel indeks MLT18/2021/03/09, z wyłączeniem ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania. Do warunków ubezpieczenia zostaje dodany dodatkowy punkt nr 14 w §5 na str. 28; o następującej treści: 14) „Koszty wyżywienia i zakwaterowania Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji. Jeżeli Towarzystwo pokrywa koszty pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, a transport Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu pobytu w szpitalu, wówczas dodatkowo pokrywane są koszty wyżywienia i zakwaterowania Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie. Limit: 100 EUR za dzień/ maksymalnie do 7 dni”.

 

Pakiet ubezpieczeniowy zawiera między innymi:

Ubezpieczenie MULTITRAVEL wariant Basic – przedmiot ubezpieczenia

SUMY UBEZPIECZENIA EUROPA

KL wraz z assistance

100 000 EUR

Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia KL

10 000 EUR

Koszty poszukiwań i ratownictwa

6 000 EUR

NNW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków)

4 000 EUR

NWS ( śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW)

4 000 EUR

BP ( bagaż podróżny)

400 EUR

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

200EUR

Ubezpieczenie opóźnienia lotu

200 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe

50 000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe

5 000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe

10 000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody rzeczowe

1 000 EUR

Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku

150 EUR

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej

3 500 EUR

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

500 EUR

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski

250 EUR

Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych

20 EUR

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego

20 EUR na każdy

dzień dla 1 osoby

Pełne informacje odnośnie ubezpieczenia zawierają w.w. warunki ubezpieczenia.

Informujemy o dodatkowej możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową również okresu dojazdu własnego na imprezę turystyczną, tj. dzień przed rozpoczęciem pobytu i dzień po zakończeniu pobytu.

 

Opcje dodatkowo płatne:

Ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka tj. uprawianie narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi, jazda skuterami śnieżnymi. Dopłata za ochronę ubezpieczeniową w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (SWR) w wysokości 45 PLN od osoby za 8 dni.

Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 100% sumy ubezpieczenia tj. 100 000 EUR. Dopłata w wysokości 45 PLN od osoby za 8 dni.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA

KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY LUB JEJ PRZERWANIA

 

Opcje dodatkowo płatne:

Organizator zaleca zawarcie przez Zamawiającego umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Zamawiający lub Uczestnicy wyjazdu mogą zawrzeć tego rodzaju ubezpieczenie indywidualnie w dowolnie wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym lub za pośrednictwem Organizatora. Organizator oferuje ubezpieczenie firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Chłodna 51, na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia rezygnacji z podróży indeks 19630421U. Ubezpieczenie może być zawarte w dowolnym terminie od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 40 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 40 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji można zawrzeć jedynie w dniu wykupienia imprezy turystycznej albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu umowy związanej z podróżą, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej. Jednakże w żadnym wypadku umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Cena powyższego ubezpieczenia to 3% ceny imprezy, za rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową o ryzyko następstw chorób przewlekłych składka ulega podwyższeniu o 100%.

 

Zgłaszanie szkód

Likwidacja szkód odbywa się poprzez wyspecjalizowane całodobowe centrum alarmowe :

 

INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.

tel. +48 22 575 90 80,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Centrum Alarmowe jest do dyspozycji 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, a obsługa w języku polskim.

 

Postępowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Kosztów Leczenia i natychmiastowej pomocy assistance.

Jeśli Ubezpieczony zachorował lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, to aby uzyskać bezgotówkową opiekę medyczną powinien skontaktować się niezwłocznie z Centrum Alarmowym.

Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, nie zwłocznie – najpóźniej w ciągu 48 godzin od zdarzenia - zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego, z wyjątkiem pojedynczej wizyty stomatologicznej związanej leczeniem ostrego stanu zapalanego lub bólowego, ograniczonego do 1 zęba, lub pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, jeżeli Ubezpieczony sam dokona wyboru stomatologa lub lekarze i pokryje koszty wizyty. Dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje, oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu, tj. nr polisy, imię i nazwisko Ubezpieczonego oraz nr telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z Ubezpieczonym bądź jego przedstawicielem. Umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych dotyczących Ubezpieczonego w niezbędnym zakresie. Stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw. Umożliwić Centrum Alarmowemu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.

Jeżeli Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu z powodów od nich niezależnych nie dopełni obowiązków o których mowa powyżej, w przypadku gdy Ubezpieczony sam pokryje koszty leczenia za granicą, powinien uzyskać dokumentację medyczną, a także zachować faktury i rachunki za udzieloną pomoc i zakup lekarstw, a następnie w ciągu 7 dni od powrotu do Polski przesłać je wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia szkody, dostępnym na stronie www.infoski.pl, na adres: INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody z ubezpieczenia bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, oc, ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży.

 

Ubezpieczony zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia szkody dostępny na stronie www.infoski.pl wraz z wymaganymi w formularzu dokumentami przesłać do: INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po każdym zgłoszeniu szkody na podany powyżej adres otrzymają Państwo potwierdzenie na Państwa adres mailowy lub SMS na podany numer telefonu z następującymi informacjami: numer szkody, numer telefonu do kontaktu w przypadku pytań. Maksymalny czas likwidacji szkody trwa 30 dni.

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia:

 

 

Formularze zgłoszenia szkody:

 


Zapisz się na Newsletter InfoSki.pl

Informacje, promocje i last minute w Twojej skrzynce!

Zamów także drukowany katalog InfoSki

Polityka prywatności.