Polityka Prywatności

Zasady dotyczące ochrony danych osobowy regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie
danych osobowych.


Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOSKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, ul. K.
Miarki 6A 42-700 Lubliniec wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000872333, o nr NIP 575-190-19-99, i nr REGON 387644163 zwana dalej w skrócie INFOSKI.PL.


Kontakt z Administratorem


Z administratorem ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod nr +34 3513303 lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:
Administrator Ochrony Danych, INFOSKI.PL Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec,
ul. K. Miarki 6A.


Skąd mamy Państwa dane


Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa lub zostały one pozyskane od osoby dokonującej
rezerwacji usług w serwisach infoski.pl lub bike2b.pl dokonywanymi bez konieczności uprzedniej
rejestracji i posiadania konta lub poprzez zapisanie do newslettera, przysłanie wiadomości e-mailem
lub telefon.


Rodzaj przetwarzanych danych


Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed
zawarciem umowy takie jak: imiona i nazwiska oraz daty urodzenia, płeć, adresy zamieszkania,
numery telefonów, adresy e-mail, jeśli jest to wymagane dane z dokumentów tożsamości (dowód
osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych
powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu,
organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.


Komu udostępniane są dane osobowe


Dane osobowe w stopniu minimalnym, niezbędnym do realizacji umowy mogą być przekazywane
naszym kontrahentom i partnerom biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwo Umowy
o uczestnictwo w imprezie turystycznej, w tym: - hotelom, agencjom sprzedającym skipasy,
przewoźnikom, liniom lotniczym, parkingom towarzystwom ubezpieczeniowym, pilotom, rezydentom,
- poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa, - firmom, które zapewniają
usługi płatnicze, usługi mailingu, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. - podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być udostępnione
innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy/dokumentu podróży.


Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych


Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy lub zawarciem
umowy lub poprzez zapisanie do newslettera będą przetwarzane w celach:
a) zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
b) wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania
faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) –
„obowiązek prawny”,
c) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
„prawnie uzasadniony interes”,
d) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na
wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
e) obsługi Państwa próśb, kierowanych do nas (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z
Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
f) prowadzenia analiz statystycznych;
g) przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
h) Na podstawie i tylko o ile udzielicie Państwo na to zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe
w celu: zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy


Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, o ile udział w imprezie turystycznej nie
jest realizowany przez lub w państwie trzecim. Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza
państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz Szwajcarią. Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych Państwach
znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl/ -> Porady i wskazówki-> Zasady przekazywania danych
osobowych do Państw Trzecich.


Okres przetwarzania danych


Czas przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego
do realizacji wymienionych powyżej celów i od podstawy prawnej i będzie to odpowiednio czas:
a) trwania umowy,
b) wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam
przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
c) po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
d) do momentu wycofania zgody.


Mają Państwo prawo do:


a) żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
b) sprostowania danych,
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych (W przypadku
sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z
brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane
jako wypowiedzenie umowy),
f) przeniesienia Państwa danych osobowych,
g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.
h) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej
cofnięciem.
i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może
zostać zawarta.

INFOSKI.PL nie korzysta z systemów służących
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Pliki cookies

 


Zapisz się na Newsletter InfoSki.pl

Informacje, promocje i last minute w Twojej skrzynce!


Polityka prywatności.